За проекта

CRAFTS- ЗАНАЯТИ мрежа за съвместни инициативи за тяхната защита, насърчаване и превръщането им в туристически атракции

Проект CB005.2.23.022, Договор №РД-02-29-187/23.07.2019

Водещ партньор: Съюз на Лалапаша за предоставяне на услуги по селата, към Областна Администраци Лалапаша, Турция

Проектен партньорЕвроклуб Жена,Ямбол, България

Приоритетна ос 2: Устойчив туризъм

Специфична цел 2.3 Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество.

Продължителност:  15 месеца (24.07.2019 – 23.10.2020)

Обща стойност на проекта: 84 676.57  €

Основна цел на проекта: Този проект има за цел да търси и прилага въздействие върху големи групи от хора, чрез инициативи за взаимно обучение и формиране на общ интерес към културно-историческото наследство на двете държави, разделени от границата, чрез изграждане на мрежа, за по-голямо въздействие и превръщане на занаятите и техните продукти в туристически атракции.

Специфична цел: Проектът цели да допринесе за сближаването между занаятчийския и туристическия сектор, чрез създаване на по-силни връзки между тях- по интегрирана верига на стойността. Проектът ще осигури съвместни усилия за маркетинг и промоция за секторите на туризма и занаятите, за да се повиши осведомеността и интереса към занаятчийската култура сред туристите. Развитието на туристически вериги около занаятчийски работилници в градски или полуградски райони е възможна стратегия за местно икономическо развитие и позволява на занимаващите се с занаяти да изградят връзки с туристите, като същевременно насърчава и поддържа традиционните практики за занаятчийско производство.

Основни дейности:

 • Пресконференции – за популяризиране на проекта, неговите цели, задачи, дейности, резултати и подкрепата за неговото изпълнение от ЕС ще бъдат проведени 4 пресконференции – 2 за стартирането на проекта и 2 за резултатите от него в България и в Турция.
 • Съобщения, публикации, интервюта и дискусии в регионалните медии по темите на проекта – 10 публикации, 10 съобщения за напредъка на проекта, 4 радио предавание, 4 ТВ предавания, в регионалните медии в България и Турция по темите на проекта.
 • Средства за визуализация, информационни материали и промоционална листовка – ще бъде отпечатана промоционална листовка- на 2 езика – български и турски с информация за проекта. Ще бъдат изработени промоционални материали /химикали, папки, тениски, флаш памети,тефтери/ и информационни банери за онагледяване на проекта и дейностите.
 • WEB страница на проекта – Ще представя актуална информация свързана с изпълнението на проектните дейности
 • Анкетно – информационно проучване и анализ на мненията, нуждите, нагласите, отношението и интереса на хората към статута и капацитета на занаятите в двете страни, качеството на занаятите; интересът към тях като атракция и потребителски продукти; интересът към възстановяване на стари занаяти, както и възможностите да станат атрактивни туристически продукти. В изследването ще се включат 150 представители от България и 150 от Турция. Ще бъде изработен анализ на резултатите от изследването, който ще бъде зареден на сайта на проекта.
 • Международно събитие в Лалапаша,Турция за създаване на мрежа и сътрудничество в областта на развитието и популяризирането на обществено-културното наследство в областта на занаятите. В него ще вземат участие 30 представители от България и 30 от Турция, които в рамките на два дни ще имат възможност да работят и обменят информацив заедно.
 • Информационно издание: „Занаятите и техните продукти– исотрическо наследство и туристическа атракция в трансграничния регион България-Турция“ – изданиято ще представи информация за развитието и настоящето състояние на занаятите в двете държави.Ще бъдат избрани около 20 занаята от всяка страна и техните продукти или услуги, които имат потенциал да бъдат развити като туристически атракции, свързани с културното наследство в трансграничния регион и позволяващи включването им в туристически маршрути и дестинации. Това ще бъде пълно-цветна брошура, двуезична (български и турски) – тираж 1000 екземпляра. Брошурата ще бъде разпространяване по време на проектните дейности и свободно достъпна в офисите на партниращите организации.
 • Обучения в България и Турция по три традиционни занаята: предвидени са по 3 обучение в двете държави, имащи за цел да провокират интереса на участниците към практикуването на типични за региона занаяти. Всяко едно от обученията ще бъде с продължителност 30 учебни часа, 5 дни с по 5 участника.
 • Трансгранични форуми „Занаятите от трансграничния регион като туристичесски атракции“ – по едно двудневно събитие в Ямбол,България и едно в Лалапаша,Турция. Всяко едно от тях ще включва семинарна част, представяне на интересни занаяти, партньорски срещи. Събитията ще включват обмени групи от по 40 представители от двете държави.
 • Международна конференция „Туристически атракции, свързани с продуктите, традициите и обичаите на традиционните занаяти от региона” – двудневна конференция в Ямбол, България. В конференцията ще вземат участие 40 представителя от Турция и 40 от България. Събитието ще вклчва семинарна част и дискусионни панели, както и посещения на място на хора или организации, практикуващи характерни занаяти.

Целеви групи

 • туристически агенции, туристически МСП,  отдели в публичните органи,занимаващи се с развитието на туризма; туристи; представители на медиите, занаятчии, занаятчийски сдружения, магазини за сувенири, хора, които имат занаяти като хоби

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020

Меню